O Instytucie

Budynek Instytutu Filologii Polskiej
Budynek Instytutu Filologii Polskiej

W skład Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa wchodzi dziewięć jednostek naukowych:  trzy Katedry, sześć Zakładów (w tym cztery Pracownie). Znajduje w nich zatrudnienie dwudziestu ośmiu pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: dwudziestu jeden samodzielnych pracowników naukowych (pięciu profesorów zwyczajnych, czternastu na etacie profesorów nadzwyczajnych UKW, dwóch dr hab. na etacie adiunkta), siedmiu doktorów na stanowisku adiunkta.

Instytut posiada II stopień kategoryzacji i prowadzi zajęcia zarówno w zakresie języka, jak i literatury oraz nauk o kulturze.

Kadra naukowa aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, biorąc udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Także u nas w Instytucie organizowane są sesje, do uczestnictwa w których zapraszani bywają nie tylko badacze z różnych ośrodków akademickich w całym kraju i z zagranicy, ale i nasi studenci.
Wielu pracowników należy do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń naukowych.

W samym Instytucie swe siedziby mają:

 • Zarząd Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Krakowie (oddział skupia przede wszystkim językoznawców zatrudnionych w Instytucie, doktorantów i inne osoby interesujące się zagadnieniami językowymi)
 • Oddział Bydgoski Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (należą do niego nie tylko pracownicy Instytutu, ale również nauczyciele języka polskiego i inne osoby zainteresowane literaturą). W czerwcu 2008 roku Bydgoski Oddział zorganizował ogólnopolski Zjazd Delegatów TLiAM
 • Centrum Nauczania Języka Polskiego dla obcokrajowców, którego kierownikiem jest dr hab. Agnieszka Rypel, prof. nadzw..

Od 2007 roku przeszliśmy na System Boloński, wprowadziliśmy stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (3-letnie) oraz magisterskie uzupełniające (2-letnie) na dwóch różnych kierunkach, które działają w Instytucie.

W zakresie FILOLOGII POLSKIEJ proponujemy studentom edukację na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia (w systemie stacjonarnym). Do wyboru mamy następujące specjalności:

na studiach pierwszego stopnia:

 • nauczycielska
 • edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw

(specjalności od II semestru - wybor w semestrze zimowym pierwszego roku)

na studiach drugiego stopnia:

 • edytorstwo naukowe
 • glottodydaktyczna (nauczanie języka polskiego jako obcego)

(specjalności od II semestru - wybor w semestrze zimowym pierwszego roku)

Równolegle Uczelnia oferuje moduł kształcenia nauczycieli, przygotowujący do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Oznacza to, że studenci filologii polskiej, wybierający specjalizacje inne niż nauczycielska (edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw; medialna), mogą równocześnie odpłatnie studiować wg modułu przygotowującego do zawodu nauczyciela języka polskiego.

Zapisy na moduł nauczycielski dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia  odbywają się w semestrze zimowym, a zajęcia rozpoczynają się od semestru letniego. Zajęcia na tym module obejmują 4 semestry (również praktyki) – łącznie 450 godzin. Po jego ukończeniu, studenci uzyskują uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych.
Na studiach drugiego stopnia studenci mogą również, obok wybranej specjalności, odpłatnie studiować wg modułu przygotowującego do zawodu nauczyciela, uzyskując kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

W zakresie KULTUROZNAWSTWA prowadzone są studia I stopnia, oraz drugiego stopnia stacjonarne o następujących specjalnościach:

na studiach pierwszego stopnia:

 • filmowo-teatralna
 • moda w kulturze

(specjalności od III semestru - wybor w semestrze letnim pierwszego roku)

na studiach drugiego stopnia:

 • kultura popularna

(specjalności od II semestru - wybor w semestrze zimowym pierwszego roku)

Nasi studenci mogą kontynuować edukację na studiach  trzeciego stopnia w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa, które są prowadzone na Wydziale Humanistycznym.

Mamy w swej ofercie również studia podyplomowe:

PODYPLOMOWE STUDIA POLONISTYCZNE, których program dostosowany do wymogów nowych standardów kształcenia nauczycieli przygotowuje czynnych nauczycieli do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół.

PODYPLOMOWE STUDIA KULTURY JĘZYKA I PUBLICZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ, które proponujemy od roku akademickiego 2013/2014

W Instytucie Filologii Polskiej UKW realizuje się model ogólnohumanistycznego przygotowania absolwenta, który daje mu szansę wykonywania wybranego zawodu (np. nauczyciela, dziennikarza, wydawcy). Nasi studenci, obok wiedzy teoretycznej zdobywają też umiejętności praktyczne w ramach zajęć prowadzonych przez specjalistów oraz na obowiązkowych praktykach zawodowych.

Do dyspozycji studentów jest dobrze zaopatrzona Biblioteka Główna z wolnym dostępem do księgozbiorów i dostępem do Internetu oraz nowoczesna pracownia komputerowa na miejscu.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11.Poza regularnymi zajęciami, studenci mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań funkcjonujących w Instytucie:

 • Koło Podróży Literackiej
 • Studenckie Koło Polonistów
 • Studenckie Koło Filmoznawców
 • Koło Językoznawców
 • Koło Inicjatywy Dziennikarskiej ATENEUM
 • Studenckie Koło Artystycznie Niezależnych (SKAN)
 • Studenckie Koło Innowacji Edukacyjnych

W ramach programu MOST studenci mają też możliwość studiowania w wybranych uczelniach w kraju, natomiast biorąc udział w programie ERASMUS – wyjeżdżania na stypendia do uniwersytetów całej Europy.

Prowadzimy też współpracę ze szkołami średnimi, m.in. poprzez wygłaszanie odczytów w szkołach i zapraszanie młodzieży na wykłady i warsztaty w naszej siedzibie. Instytut ściśle współpracuje ze szkołami średnimi w Bydgoszczy (np. ZSO nr V, VII LO, II LO, I LO).

 

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz