prof. dr hab. Wojciech Tomasik

  • 17 lipca 2008

Wykaz publikacji
Książki

1. Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej, Wrocław, ss. 214;

2. Słowo o socrealizmie. Szkice, Bydgoszcz, ss. 128;

3. Od Bally'ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o "mowie pozornie zależnej", Bydgoszcz, ss. 194;

4. Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”, Wrocław, ss. 214;

5. Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, Wrocław, ss. 389  [książka nominowana do Nagrody Długosza za 2008].;

Książki redagowane:

1. Poetyka bez granic. Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Wojciecha Tomasika, Warszawa, ss.208;

2. Słownik realizmu socjalistycznego, redakcja: Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Kraków, ss. 448;

 

Szkice, artykuły, recenzje w językach obcych

1. Intertextualité et tendance [tłum. E. Destrée-Van Wilder], "Literary Studies in Poland" XXIV, s. 85-101,;

2. Socialist Realism in Poland, [w zbiorze:] Socialist Realism Revisited. Selected Papers from the McMaster Conference, N. Kolesnikoff, W. Smirniw (eds), Hamilton, Ontario, s. 121-130;

3. Warsaw in 1945-1955. The Emergence of a New Chronotope, [w zbiorze:] The Phoney Peace, ed. by R. Pynsent, London, s. 333-341;

4. The motif of male friendship in Stalinist mythology, „Canadian Slavonic Papers”, vol. XLIII, no 1, s. 67-73;

5. The Crazy Locomotive: Witkacy versus Zola, „Excavatio”, vol. XIV, nos 1-2, s. 194-206;

6. La Bête Humaine, or the World Perceived Through a Machine, „Excavatio” vol. XVI, nos. 1-2, s. 305-316;
7. Throwing Flowers onto the Tracks. (New Man and the New Community in Socialist Realist Literature), [w zbiorze:] Studies in Language, Literature, and Cultural Mythology in Poland. Investigating „The Other”, ed. E. M. Grossman, Lewiston, s. 205-216;

8. The Railway in Communist Symbolism. (Some observations on Soviet and Polish arts), „Blok” nr 1, s. 61-81;

9. La Bête Humaine „à la polonaise”, „Excavatio” nos. 1-2, s. 381-391;

10. All that jazz! On Tyrmand’s challenge to Stalinism, “Blok”  nr 3, s. 179-186;

11. Socrealizmus? Redakčná diskusia, „Slovenská Hudba” r. XXXII, s. 71-72;

12. I demolish Moscow! Acts of Symbolic Destruction in Post-Communist Poland, [w zbiorze:] As Radical as Reality Itself. Essays on Marxism and Art for the 21st Century, M. Beaumont, A. Hemingway, E. Leslie, J. Roberts (eds.), Oxford, s. 193-204;

13. The Spanish Civil War in colonial discourse. (A “General Walter” case study), [w zbiorze:] Iberian and Slavonic Cultures: Contact and Comparison, edited and with an Introduction B. E. Cieszyńska, Lisbon  s. 131-137, [ w spisie treści na s. 5 – błędny zapis tytułu];

14. The Auschwitz Terminus: Driverless Trans in Zola and Borowski, [w zbiorze:] The Railway and Modernity. Time, Space, and the Machine Ensamble, M. Beaumont and M. Freeman (eds), Oxford, s. 191-200;

15. Pour la defense de “Tarcza” de Wisława Szymborska [traduit du polonais par  Jeremy Lambert], “Slavica Bruxellensia” nr 2, p. 7-25;

16. [rec.] Ewa Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kraków 2008 [traduit du polonais par  Dorota Walczak]; “Slavica Bruxellensia” nr 2, p. 73-74;

 

Szkice, artykuły, recenzje (w języku polskim)

1. Działalność Koła Naukowego Polonistów w W S P w Bydgoszczy, "Zeszyty Naukowe W S P w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Zeszyt 11: Filologia Polska", s. 135-143;

2. W przedpokoju literatury nowej. Historycznoliteracki kontekst powieści Jalu Kurka "Andrzej Panik", "Ruch Literacki" nr 3/4, s. 117-135;

3. Socrealistyczne miejsca wspólne, "Pamiętnik Literacki" z. 4, s. 129-151;

4. Dialog niesymetryczny, "Pamiętnik Literacki" z. 3, s. 135-159;

5. Wobec tradycji powieści produkcyjnej, [w zbiorze:] Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej, red. J. Święch, Lublin, s. 321-342;

6. "Dosięgajcie waszą ostrą bronią kułaka...", "Fakty" nr 20, s. 7-9;

7. [Rec.:] K. Bartoszyński, Teoria i interpretacja, Warszawa 1985; "Pamiętnik Literacki" z. 2, s. 356-376;
8. [Rec.:] D. Cohn, Transparent Minds, Princeton 1978; "Pamiętnik Literacki" z. 4, s. 345-357;
9. [Rec.:] H. Markiewicz, Świadomość literatury, Warszawa 1986; "Ruch Literacki" nr 5, s. 405-409;

10. Fabuła i propaganda. (Na materiale polskiej powieści produkcyjnej), [w zbiorze:] Fabuła utworu literackiego, red. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń, s. 95-113;
11. [Rec.:] S. S. Lanser, The Narrative Act, Princeton 1981; "Pamiętnik Literacki" z. 2, s. 399-404;
12. [Rec.:] H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984; H. Markiewicz, Świadomość literatury, Warszawa 1986; "Literary Studies in Poland" XVII, s. 115-126, tłum. L. Wiewiórkowski;
13. [Rec.:] S. R. Suleiman, Authoritarian Fictions, New York 1983; "Ruch Literacki" nr 1, s. 67-71;

14. [Rec.:] R. Fowler, Literature as Social Discourse, London 1981; "Ruch Literacki" nr 6, s. 487-492;

15. O interpretowaniu literackich aktów mowy, "Pamiętnik Literacki", z. 4, s. 149-161;

16. [Rec.:] R. J. Schoeck, Intertextuality and Renaissance texts, Bemberg 1984; "Ruch Literacki" z. 3, s. 229-231;
17. [Rec.:] K. Bartoszyński, Teoria i interpretacja, Warszawa 1985; "Literary Studies in Poland" XX, s. 89-99, tłum. Z. Nierada;

18. [Rec.:] Teoretycznoliterackie tematy i problemy, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1986; "Pamiętnik Literacki" z. 2, s. 404-415;

19. [Rec.:] W. Wielopolski, Młoda proza polska przełomu 1956 r., Wrocław 1987; "Pamiętnik Literacki" z. 3, s. 365-371;

20. Od "etiolacji" do "ideologii szczerości". Teoria aktów mowy a literatura, "Pamiętnik Literacki" z. 3, s. 115-144;

21. Mowa pozornie zależna - wybór prac; "Pamiętnik Literacki" z. 4;

22. O ludyczności tekstu literaturoznawczego, "Teksty Drugie" nr 5/6, s. 33-48;
23. Cnota i Rozkosz, [rec.:] H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989; "Teksty Drugie" nr 5/6, s. 105-110;

24. Czas w dylogii Tadeusza Brezy. ("Mury Jerycha" i "Niebo i ziemia"), [w zbiorze:] Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku, red. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń, s. 153-162;

25. Odojewski: literatura bliska wyczerpania,"Teksty Drugie" 1991, nr 1/2, s. 133-153;

26. Poezja twardych rąk. Socrealizmu wiersze programowe, "Arka" 1991, nr 5, s.              50-67;

27. Białoszewskiego sztuka-dla-iblu. Glosa pokonferencyjna, "Teksty Drugie" 1991, nr 6, s. 79-81;

28. Kto mówi ? (Jeszcze o mowie pozornie zależnej), "Pamiętnik Literacki" 1992, z. 4, s. 112-126 ;

29. Intertekstualność i tendencja, [w zbiorze:] Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, pod red. J. Ziomka, J. Sławińskiego, W. Boleckiego, Warszawa, s. 171-192;

30. Teoria aktów mowy a literatura. (Od " etiolacji" do "ideologii szczerości"), [w zbiorze:] Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, pod red. R. Nycza, Wrocław, s. 11-36;

31. Powieść, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław, s. 839-853, [współautor: M. Głowiński];

32. Produkcyjna powieść, [hasło w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław, s. 857-860;

33. Z pogranicza gramatyki i metafizyki, [rec.:] A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość, Kraków 1991; "Teksty Drugie" 1992, nr 3, s. 140-144;

34. O pisaniu i czytaniu w bibliotece, [rec.:] W. Bolecki, Pre-teksty i teksty, Warszawa 1991; "Teksty Drugie" 1993, nr 1, s. 125-131;

35. Ubizm, [rec.:] M. Głowiński, Rytuał i demagogia, Warszawa 1992; "Teksty Drugie" nr 2, s. 94-100;

36. [Rec.:] B. Sienkiewicz, Literackie "teorie widzenia" w prozie dwudziestolecia międzywojennego, "Pamiętnik Literacki” 1993,  nr 1, s. 239-243;

37. Antynomie Ingardena, "Kwartalnik Artystyczny" 1993, nr 1, s. 40-42;
38. [Rec.:] M. Głowiński, Peereliada, Warszawa 1993; "Pamiętnik Literacki"  1993, z. 2, s. s. 245-247;

39. Wakacje na wyspach Bahama. (O perswazji socrealistycznej - dopowiedzenie), [w zbiorze:] Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej, pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego, Szczecin, s. 125-135;

40. Aparat bezpieczeństwa w literaturze polskiej okresu socrealizmu, "Pamiętnik Literacki" 1994, z. 3, s. 73-85;

41. Źródła i ujścia modernizmu. O historycznoliterackich zainteresowaniach Michała Głowińskiego, "Teksty Drugie" 1994, nr 5/6, s. 105-114;

42. Życie jest podróżą kolejową. Dzieje loci, "Ogród" 1994 nr 3, s. 196-207;

43. Nic nie jest prawdą, wszystko wolno, [rec.:] E. Kuźma, Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury, Szczecin 1994; "Pogranicza" nr 2-3, s. 125-128;

44. Kolej w polskiej literaturze. (Wstępna inwentaryzacja), "Teksty Drugie" 1995, nr 5, s. 134-147;
45. [Rec.:] T. Dobrzyńska, Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze, Warszawa 1994; „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4, s. 194-200;

46. Między trasą W-Z a Pałacem Kultury. (O przemianach polskiej kultury stalinowskiej), [w zbiorze:] Październik'56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Rzeszów, 23-25 września 1996 roku, red. A. Kulawik, Kraków, s. 7-27;

47. Stylizacja - po polsku, [w zbiorze:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. T. Michałowskiej, J. Golińskiego, Z. Jarosińskiego, Warszawa, s. 571-584;

48. Pan Barbarus, [rec.:] Piotr Siemaszko, Zmienność i trwanie. O eseistyce Zbigniewa Herberta, Bydgoszcz 1996; "Kwartalnik Artystyczny" 1997, nr 1, s. 150-152;

49. Najnowszy model Kruppa. (O jednym z symboli kultury współczesnej), "Kwartalnik Artystyczny" 1997, nr 2, s. 73-80;

50. Totalitarna czy totalna ? (Kultura stalinowska w świetle współczesnych opracowań), "Polska Sztuka Ludowa. Konteksty" 1997, nr 1-2, s. 105-117;

51. Widokówka z miasta socjalistycznego, "Kwartalnik Artystyczny" 1998, nr 3, s. 150-155;

52. Obowiązek pamięci, [Rec.:] M. Głowiński, Czarne sezony, Warszawa 1998; „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 3, s. 242-243;

53. Kto mówi ? (Jeszcze o mowie pozornie zależnej), [w zbiorze] Problemy teorii literatury. Seria 4,  wybór H.  Markiewicz, Wrocław, s. 154-170;

54. Świat odrutowany szynami. (Polacy i Niemcy wobec dwudziestowiecznego kryzysu kultury), [w zbiorze:] Międzynarodowe Sympozjum Literackie w Bydgoszczy, 25-27 kwietnia 1996, s. 109-117 [b.m i r. wyd];

55. Odojewski: literatura bliska wyczerpania, [w zbiorze:] Odojewski i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. S. Barć, Lublin, s.242-255 [zob. poz. 27];

56.  „Mściwe narodziny”. Esej o Nowej Hucie, „Teksty Drugie” 1999, nr 4, s. 37-49;

57. Zaminowany język, [rec.: M. Głowiński, Końcówka (czerwiec 1985 – styczeń 1989), Kraków 1999], „Kwartalnik Artystyczny” 1999, nr 3 s. 146-148;

58. Realizm socjalistyczny, [w zbiorze:] Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. t. 2, pod red. R. Nycza, Kraków, s. 50-69 [przedruk];  

59. Sny o potędze. (O snach socrealistycznych herosów), [w zbiorze:] Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej w XX wieku, pod red. I. Glatzel, A. Sobolewskiej, J. Smulskiego, Toruń, s. 41-53;

60. Anty-Kraków. Drugi esej o Nowej Hucie, „Teksty Drugie” 2000, nr 1-2, s. 61-74;

61. Socrealizm znad Wisły, [rec.: Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999, ss. 326+2], „Przegląd Polityczny” 2000, nr 44, s. 146-149;

62. [Rec.:] Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer, Wrocław 1999; „Pamiętnik Literacki” 2000, nr 2, s. 229-232;

63. Literatura polska za Wielką Wodą, [rec.: „Chicago Review 2000 vol. ¾ ], „Przegląd Polityczny” 2001, nr 48, s. 144-147;

64. Wstęp [do:] Judith Arlt, Mój Konwicki, Kraków, s. 5-7;

65. Przyboś kolejowy, [w zbiorze:] Stulecie Przybosia, pod red. E. Balcerzana, S. Balbusa, Poznań;

66. Szalona lokomotywa, albo Witkacy kontra Zola, „Pamiętnik Literacki”, 2002, z. 4, s. 111-126;

67. Jak jest zrobiony Most Królowej Jadwigi?, „Kronika Bydgoska” 2001 (XXIII), s. 221-228;

68. Praktyki intertekstualne polskiego socrealizmu, [w zbiorze:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce, pod redakcją B. Tokarz, Katowice, s. 139-143;

69. Railway story / Opowiadanie kolejowe, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s. 107-124;
70. Burząc Moskwę…O postkomunistycznym ikonoklazmie, „Teksty Drugie” 2003, nr 4, s. 47-54;

71. Alegoryczność, [hasło w:] Słownik…, s. 5-9;

72. Amatorska twórczość, [hasło w:] Słownik…, s. 10-14;

73. Awansu społecznego temat, [hasło w:] Słownik…, s. 16-22;

74. Bieruta wizerunek, [hasło w:] Słownik…, s. 26-31;

75. Dzierżyńskiego wizerunek, [hasło w:] Słownik…, s. 47-51;

76. Intertekstualność, [hasło w:] Słownik…, s. 85-91;

77. Lenina wizerunek, [hasło w:] Słownik…, s. 117-122;

78. Ludowość, [hasło w:] Słownik…, s. 130-135;

79. Metaforyka, [hasło w:] Słownik…, s. 136-143;

80. Pieśń masowa, [hasło w:] Słownik…, s. 187-193;

81. Planu sześcioletniego temat, [współautor: Monika Brzóstowicz-Klajn], [hasło w:] Słownik…, s. 195-200;

82. Proza narracyjna, [hasło w:] Słownik…, s. 216-224;

83. Realizmu socjalistycznego program, [hasło w:] Słownik…, s. 266-271;

84. Stalina wizerunek, [hasło w:] Słownik…, s. 320-328;

85. Synkretyzm, [hasło w:] Słownik…, s. 335-338;

86. Świerczewskiego wizerunek, [hasło w:] Słownik…, s. s. 347-352;

87. Towarzyszy z Bezpieczeństwa obraz, [hasło w:] Słownik…, s. 360-364;

88. Walki o pokój temat, [hasło w:] Słownik…, s. 384-390;

89. Wroga klasowego i szkodnika obraz, [hasło w:] Słownik…, s. 396-402;

90. Historia Akademii Bydgoskiej. Bardzo krótki kurs, [w zbiorze:] Historia szkolnictwa wyzszego w Bydgoszczy, praca zbiorowa pod redakcja Z. Mackiewicza, Bydgoszcz s. 9-14

91. Realizm socjalistyczny, czyli o pewnej utopii estetycznej, [w:] Socrealizm. Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz, s. 6-12;

92. [Rec.:] Elżbieta Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003; „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 252-260;

93. Ameryka w butelce. Rzecz o coca-coli, [w zbiorze:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, redaktorzy K. Stępnik, M. Piechota, Lublin, s. 415-425;

94. Deadline, [w zbiorze:] Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane Profesorowi Jerzemu Speinie, pod redakcją M. Kalinowskiej, E. Owczarz, J. Skuczyńskiego, M. Wołka,  Toruń, s. 175- 189;
95. 253+1. (Zaproszenie do tematu: kolej i ponowoczesność, [w zbiorze:] Poetyka, polityka, retoryka, pod redakcją W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa, s. 346-356;

96. Socrealizm? Dyskusja redakcyjna, „De Musica” vol. I-III, s. 180-182;

97. Podmiot w doktrynie, [rec. Jacek Łukasiewicz, Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice, Katowice 2006], „Teksty Drugie” 2007, nr 3 s. 101-105;

98. Pisomowa, czyli walka na słowa, „Zeszyty Literackie” 2007, nr 3, 265-268;

99. Po tytułach poznacie go! Szkic do portretu Edwarda Balcerzana, [w zbiorze:] Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem, redakcja T. Mizerkiewicz, A. Stankowska, Poznań, s. 113- 132;

100. Wstęp, [w:] Judith Arlt, “Ja” Konwickiego, Kraków, s. 5-9;

101. Na drodze żelaznej. (O XIX-wiecznym doświadczaniu nowoczesności), [w zbiorze:] Literackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, Warszawa, s. 161-178;

102. Socrealizm, albo milczenie kobiet [rec.: Ewa Toniak. Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kraków 2008], „Teksty Drugie” 2008, nr 5, s. 89-94;


Udział w konferencjach naukowych (z referatami)

Konferencje zagraniczne

1993: Socialist Realism Revisited; Department of Modern Languages McMaster University; Hamilton, Ontario (Kanada): 22-23 pażdziernika; ref.: Socialist Realism in Poland;
1998: Another Transition; University of London (SEES); London (Wielka Brytania): 13-17 kwietnia; ref.: Warsaw in 1945-1955. The Emergence of New Chronotope;
1999: The Question of "the Other" in Polish Literature and Culture; University of Glasgow (Department of Slavonic Languages and Literatures); Glasgow (Wielka Brytania): 23-24 kwietnia; ref.: Harmony of People and Machines. (New Man and New Community in Socialist Realist Literature);
2000: British Association for Slavonic and East European Studies; Fitzwilliam College, Cambridge (Wielka Brytania): 31 marca-2 kwietnia; ref.: The motif of male friendship in Stalinist mythology;
 9th International Conference Emile Zola and Naturalism; 6th International Film Festival; University of Alberta, Departmnet of Modern Languages and Cultural Studies; Edmonton (Kanada): 20-22 września: ref.: The Crazy Locomotive: Witkacy versus Zola;
2001: British Association for Slavonic and East European Studies; Fitzwilliam College, Cambridge (Wielka Brytania): 7-9 kwietnia; ref.: The Railway in Communist Symbolism. (Some observations on Soviet and Polish arts);
10th International Conference Emile Zola and Naturalism; 7th International Film Festival; University of Pennsylvania, Departmnet of Romance Languages; Philadelphia (USA): 4-6 października; ref.: La Bête Humaine, or the World Perceived Through a Machine;
2002: Marxism and the Visual Arts Now; University College London; London (Wielka Brytania):   8-10 kwietnia; ref.: I demolish Moscow! Acts of Symbolic Destruction in Post-Communist Poland;
11th International Conference Emile Zola and Naturalism; 8th International Film Festival; Universitdad de Jaén; Jaén (Hiszpania): 13-15 czerwca; ref.: La Bête Humaine „à la polonaise”;
2003: 12th International Conference Emile Zola and Naturalism; 9th International Film Festival; University of Texas at San Antonio; Department of Modern Languages and Literatures; San Antonio (USA); ref.:   Auschwitz Terminus;
2004: Tracks to Modernity; Pembroke College, Oxford (Wielka Brytania): 8 lipca; ref.: Driverless trains in Zola and Borowski;
2005: Culture, Politics, Identity; Slaviska Institutionen Stocholms Universitet; Sztokholm (Szwecja): 2-3 maja; ref.: Kolej i nowoczesna tożsamość;
2006: Iberian and Slavonic Cultures: Contact and Comparison; Faculty of Letters University of Lisbom; Lisbona (Portugalia): 18-20 maja; ref.: The Spanish Civil War in colonial discourse. (A “General Walter” case study);

Konferencje krajowe
1984: Fabuła utworu literackiego; Zakład Teorii Literatury IFP UMK; Toruń: 17-18 maja; ref.: Fabuła i propaganda. (Na materiale polskiej powieści produkcyjnej);
 Problemy polskiej powieści historycznej po 1939 r.; Zakład Filologii Polskiej WSP; Bydgoszcz: 10-11 listopada; ref.: Historia ad usum Delphini. (Powieść historyczna socrealizmu);
1987: Intertekstualność jako problem poetyki historycznej; Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN i in.; Warszawa: 25-27 września; ref.: Intertekstualność i tendencja;
1988: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku: Zakład Teorii Literatury IFP UMK; Toruń: 10-12 kwietnia; ref.: Czas w dylogii Tadeusza Brezy. (Mury Jerycha i Niebo i ziemia);
 Interpretacja i wartościowanie w badaniach literackich; Zakład Teorii Literatury IFP UJ i in.; Paszkówka: 25-29 września; ref.: O interpretacjach mowy pozornie zależnej;
1989: Badania literackie wobec psychologii; Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN; Warszawa: 29-31 maja; ref.: "Miłość to tylko naruszenie dynamicznego stereotypu". (Socrealistyczne mówienie o człowieku):
1990: Poetyka tekstu literaturoznawczego; Zakład Teorii Literatury IFP U Wr. i in.; Bolesławów: 20-23 wrzśnia; ref.: Uwagi o ludyczności tekstu literaturoznawczego;
1991: Narracje; Zakład Teorii Literatury IFP UMK; Toruń: 7-9 listopada; ref.: Kto mówi ? (Jeszcze o mowie pozornie zależnej);
1993: Perswazja w kulturze współczesnej; Zakład Teorii Literatury IFP USz; Szczecin: 25-28 lutego; ref.: Wakacje na wyspach Bahama. (O socrealistycznej perswazji - dopowiedzenie);
1995: Zjazd Polonistów. Wiedza o literaturze i edukacja; Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN i in.; Warszawa: 22-25 maja; ref.: Stylizacja - po polsku;
1996: Stare i nowe w literaturze najnowszej; Zakład Literatury Współczesnej WSP w Bydgoszczy; Prądocin: 3-4 maja; ref.: Świat odrutowany szynami. (Motyw pociągu śmierci - tuż po wojnie);
 Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski; Zakład Teorii Literatury WSP w Rzeszowie; Rzeszów: 23-25 września; ref.: Między trasą W-Z a Pałacem Kultury. (O przemianach polskiej kultury stalinowskiej);
1997: Użyteczność literatury. XXVII Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka; Pracownia Poetyki Historycznej PAN i Zakład Teorii Literatury UJ; Krynica: 16-22 września; ref.: Czy architektura może zastąpić literaturę ? (O propagandzie monumentalnej);
 Sen w literaturze polskiej XX wieku; Zakład Literatury Współczesnej UMK; Ciechocinek: 1-3 grudnia; ref.: Skąd się biorą sny erotyczne (w socrealizmie)?;
1998: Nuda w kulturze; Zakład Poetyki Historycznej UAM; Poznań: 9-11 marca; ref.: Bezklasowo, bezpłciowo...;
1999: Genologia dzisiaj. XXIX Konferencja Teoretycznoliteracka; Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN i Zakład Teorii Literatury UŚ; Cieszyn: 18 – 22 września; ref.: Railway story;
 Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy półwiecza; Instytut Nauki i Kulturze UŚ; Katowice: 19-20 października; ref.: Anty-Kraków. (Drugi esej o Nowej Hucie);
2001: Julian Przyboś i jego epoka; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; 12-14 marca; ref.: Przyboś kolejowy;
2004: Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony; Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS, Muzeum Zamoyskich; Kozłówka i Roskosz: 15-17 września; ref.: Ameryka w butelce. Rzecz o coca-coli;
2006: Literackie reprezentacje doświadczenia. XXXIV Konferencja Teoretycznoliteracka; Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN i Zakład Teorii Literatury  Uniwersytetu Gdańskiego; Gdańsk-Sobieszewo: 19-22 września; ref.: Na drodze żelaznej. (O XIX-wiecznym doświadczaniu nowoczesności);
2007: Pisanie o historii jako czytanie literatury. XXXV Konferencja Teoretycznoliteracka; Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN i Zakład Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Szczecińskiego; Darłowo: 20– 23 września; ref.: Kolej, historia, wzniosłość;

 

Wykaz wykładów wygłaszanych za granicą:
2001: Centrum för Multietnisk Forskning, Uppsala Universitet (Szwecja): 6 marca; wykład: Lokomotywa dziejów. Kolej w symbolice komunistycznej;
Slaviska Institutionen, Stockholm Universitet (Szwecja): 5 marca; wykład: Szalona lokomotywa, albo Witkacy kontra Zola;
Slaviska Institutionen, Stockholm Universitet (Szwecja): 8 marca; wykład: Sztuczny ogród. O systemie metaforycznym socrealizmu;
The Harriman Institute, The Columbia University New York (USA): 9 października; wykład: The Motif of Male Friendship in Stalinist Mythology;
2002: The Department of Slavonic Languages and Literatures, The University of Chicago (USA): 15 października;  wykład: Good Writer, Bad Times: Leopold Tyrmand’s Challenge to Stalinism;
The Department of Slavic Languages and Literatures, The  University of Toronto (Kanada): 18 października; wykład:  I demolish Moscow! Acts of Symbolic Destruction in Post-Communist Poland,
2005: Faculté de Philosophie et Lettres Université Libre  de Bruxelles (Belgia): 2 marca; wykład: I demolish Moscow! Acts of Symbolic Destruction in Post-Communist Poland;
The Faculty of Art and Philosophy Universiteit Gent (Belgia): 3 marca; wykład: I demolish Moscow! Acts of Symbolic Destruction in Post-Communist Poland;
2007: Institutionen för Öst- och centraleuropastudier, Lunds universitet (Szwecja): 11 września; wykład: The Auschwitz Terminus:
Institutionen för Öst- och centraleuropastudier, Lunds universitet (Szwecja): 12 września; wykład: I demolish Moscow! Acts of Symbolic Destruction in Post-Communist Poland,
2009: The University of  British Columbia, Vancouver (Kanada): 9 marca; wykład: Look East, Go West. Socialist Realism Remixed;

 

Wypromowani doktorzy:

dr Mariusz Zawodniak:   Socrealistyczne „procesy literackie”. Rola krytyki w życiu literackim socrealizmu (6 grudnia 1996); Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie;
dr Mariola Staśkiewicz: Warianty bezdomności w literaturze polskiej  po 1945 (11 stycznia 2000) Wydział Humanistyczny Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
dr Karol Alichnowicz: „Miejsce dla kpiarza”. Satyra polska 1948-1955 (30 czerwca 2004);  Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie;
dr Marcin Kowalczyk: Tyrmand karnawałowy (13 lutego 2007); Wydział Humanistyczny  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Udział w przewodzie habilitacyjnym:
dr hab. Zbigniew Jarosiński; Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie: 1999;

Udział w przewodzie profesorskim:
prof. dr hab. Jerzy Smulski; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: 2002;


Udział w zagranicznych projektach badawczych:

1996:
Socialist Realism. A Survey of Recent Accounts, [indywidualny grant Fundacji Sorosa RSS HESP];


Udział w grantach Komitetu Badań Naukowych (MNiSW):

1993:
Instytucje totalitarnego państwa, [kierownik: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski; praca na zlecenie: Aparat bezpieczeństwa w literaturze socrealizmu; Aparat bezpieczeństwa w literaturze socrealizmu – bibliografia adnotowana];

1997:
Realizm socjalistyczny, [kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Łapiński; praca na zlecenie: hasła, bibliografia];

Ikonoklazm polski (1945 – 1956 – 1989), [grant indywidualny];
1998:
Poezja realizmu socjalistycznego w Polsce. Zarys monograficzny, komentarze, kalendarium, antologia tekstów, [kierownik: dr hab. Jerzy Smulski, prof. UMK; główny wykonawca];

2001:
 „Miejsce dla kpiarza”. Satyra polska 1948-1955, [grant promotorski; główny wykonawca: mgr Karol Alichnowicz];

2007:
Technologiczna wzniosłość. Antologia tekstów ze wstępem i komentarzami, [grant indywidualny].

 

Funkcje pozauczelniane:
Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Polonistów w WSP w Bydgoszczy (1978-1979);
Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (1986-2002);
Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy  Akademii Bydgoskiej [od 2005  – przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy] (od 2003);
Członek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Bydgoszczy (1995-1998);
Członek Kapituły Nagrody Prezydenta Bydgoszczy (2002-2005);
Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN (1999-2002, 2003-2006, 2007-2010);
Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej (1999-2002);
Członek Komitetu Nauk o Literaturze (2003-2006; 2007-2010); Przewodniczący Komisji ds. Nagród Komitetu Nauk o Literaturze (2007-2010);
Członek Towarzystwa Krzewienia i Popierania Nauk (od 2008);

Nagrody (pozauczelniane):
Nagroda Sekretarza Naukowego PAN im. W. Borowego (1978); Stypendium Fundacji Sorosa (1995-1996);
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2000, za książkę Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”, Wrocław 1999); 
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia naukowe  (2007, za książkę Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, Wrocław 2007);
Nominacja do Nagrody Długosza (2008 za książkę Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, Wrocław 2007);

Przedmioty dydaktyczne:
- poetyka,
- teoria literatury,
- wiedza o kulturze,
- seminarium magisterskie,
- wykład monograficzny;

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz