dr hab. Robert Mielhorski, prof. nadzw.

  • 17 lipca 2008

Książki:
1. Wyobraźnia stwarzająca. Analizy i interpretacje małych form prozatorskich, Bydgoszcz 1994 (współautor z G. Piotrowskim, R. Preusem, M. H. Staśkiewicz; tu: Rozpacz poznania. „Zygfryd” J. Iwaszkiewicza oraz Usunięte dno cierpienia. „Święty Paweł” L. Lipskiego);
2. Na własny rachunek. Teksty z międzyepoki lat 1989-1997, Rzeszów 1999 [krytyka literacka];
3. J. Tyrankiewicz, Podchodzenie słów. Wiersze wybrane 1963-1997. Wstęp Ewa Piechocka. Wyb. i posł. R. Mielhorski, Bydgoszcz 2005.
4. Strategie i mity nowoczesności (Brzękowski, Lipska i inni), Toruń 2008.

5. Poznawanie Kazimierza Hoffmana. Filozoficzno-kulturowe źródła i konteksty, red. R. Mielhorski i M.K. Siwiec, Bydgoszcz 2011.

6. Marian Hemar wczoraj i dziś, red. M. Kurkiewicz i R. Mielhorski, Bydgoszcz 2012.

7. Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989-2014, red. M. Kurkiewicz, R. Mielhorski, Bydgoszcz 2016.


Teksty:
1. Milczenie [o poezji Kazimierza Hoffmana], „Kwartalnik Artystyczny” 1994, nr 1 [przedr. w: Na własny rachunek];
2. O funkcji ludycznej i perswazyjnej w powieściach Piotra Wojciechowskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 2;
3. ”Dziennik paryski” w twórczości Leo Lipskiego, „Kwartalnik Artystyczny” 1995, nr 3 [przedr. w: Na własny rachunek];

4. Glosy do portretu wewnętrznego J. Tyrankiewicz, „Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza” 1995, t. XIII (przedr. w: J. Tyrankiewicz, Dla wspólnych ogrodów, Bydgoszcz 1998 oraz w: Na własny rachunek);
5. „Miliardy” – zapoznana powieść Andrzeja Struga, „Studia Filologiczne”, red. A. Chruszczyński, Bydgoszcz 1996;
6. Próba lokacji historycznoliterackiej debiutu poetyckiego Kazimierza Hoffmana, „Studia Filologiczne”, red. E. Laskowska, Bydgoszcz 1999;

7. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny PWN, Warszawa 2000 [hasła: Kazimierz Hoffman, Leo Lipski, Piotruś. Apokryf);
8. Z ostatniego pokolenia, „które przeżywało tajemniczość świata”. O Bogdanie Czaykowskim, „Kresy” 2002, nr 3;
9. Ewy Lipskiej podróże (w poszukiwaniu wartości), „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3;
10. "Ostatni poeta awangardy”. Kazimierza Hoffmana filozofia poetyckiego słowa, „Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 6
11. Strategie liryczne w poezji Wiktora Woroszylskiego, „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 1;
12. „Jedynie autentyczna teraźniejszość” (Dzieciństwo w poezji Bogdana Czaykowskiego), [w:] Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, t. 2, red. Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 2005;
13. Dzieci Ewy Lipskiej, [w:] Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej, red. A. Morawiec, B. Wolska, Łódź 2005;
14. Późne elegie Mieczysława Jastruna, „Przegląd Humanistyczny” 2005, nr 2;
15. „Rzecz każda była kresem i początkiem”. O motywie powrotu w poezji M. Jastruna, „Fraza” 2005, nr 3.
16. Mieczysława Jastruna powieść o artyście (O sposobach realizacji podgatunku w Pięknej chorobie)., [w:] Z problemów prozy – powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Toruń 2006.
17. Prowincja – pamięć – dzieciństwo: Kazimierz Wierzyński, Jan Śpiewak, Stanisław Misakowski, [w:] Prowincja: świat – Europa – Polska , pod red. M. Ryszkiewicza, Lublin 2007.
18. „Przebisnu rówieśnik.” O cyklu „Zabawy chłopięce” S. Grochowiaka, "Literaturoznawstwo" 2007, nr 1.
19. „Koniec Europy beze mnie to byłby mało uczciwy spektakl” (Poemat Kaspar P. Cielesza w perspektywie porównawczej), „Literaturoznawstwo”, nr 3 (2009).
20. Miasteczko w poezji J. Brzękowskiego, [w:] Święte miejsca w literaturze, red. Z. Chojnowski, Olszyn 2009
21. Tendencje teatralizacyjne i modulacyjne w poezji najnowszej, [w:] Nowa poezja polska: twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Dietrych, Kraków 2009
22. Strategie literackie a dwudziestowieczność, „Kresy” 2008, nr 3;
23. Mity literackiej nowoczesności, „Akcent” 2008, nr 3;
24. Anamneta Miłosz, „Twórczość” 2009, nr 1.

25. Poznanie - etyczność - wartości (o trzech dyskursach historycznoliterackich nowoczesności, "Literaturozawstwo", 2010, nr 1.

26. Wiersze z dalekopisu - i franciszkański kartezjanizm, "Odra", 2010, nr 4

27. Nominacyjna funkcja przestrzeni w poezji Wacława Iwaniuka i Bogdana Czaykowskiego, [w:] Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2010.

28. Trzy dyskursy o dzieciństwie i przeszłości w poezji T. Różewicza, "Przegląd Humanistyczny", 2011, nr 3.

29. Kazimierza Hoffmana poezja świadectwa, [w:] Poznawanie K. Hoffmana. Filozoficzno-kulturowe źródła i konteksty, red. R. Mielhorski, M. K. Siwiec, Bydgoszcz 2011.

30. Gry z polskim Faustem. Doktor Twardowski Jerzego Broszkiewicza w świetle krytyki dyskursywnej, „Literaturoznawstwo” 2011, nr 1.

31.  Pośród dyskursów literackich, [w:]   Antropologia podmiotu lirycznego (wokół Nagiego Że Stanisława Czerniaka), red. K. Derdowski, Toruń 2012.

32. „I wracam między dawno zapomnianych ludzi”. O konstrukcji cyklu Dla Heraklita  (1984-1985) Czesława Miłosza, [w:] Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. A. Janickiej i in., Białystok 2012.

33. Topos dzieciństwa w świetle historii (ogólny zarys problemu w poezji nowoczesnej 1939-1989), "Tematy i Konteksty"; 2012, nr 2.

34. "Literatura przeklęta" a projekt nowoczesności. Czy kres zjawiska w obliczu "nowego"? (rekonesans), [w:] (Od) nowa - znowu - na nowo. Rekapitulacja, pod red. J. Wacha, Ł. Janickiego, Lublin 2012.

35. "Sprawa Jastruna"? (w świetle wypowiedzi publicystyczno-krytycznych i nowych publikacji po 1989 roku - rekonesans), "Literaturoznawstwo" 2012-1013, nr 1 (6-7)

36. O skali lirycznych doznań podmiotu młodzieńczej  poezji Mieczysława Jastruna, [w:] Przyjemność i cierpienie. Genuss und Qual. Studia i szkice, tom 2, red. G. Jaśkiewicz, J. Wolski, Rzeszów 2014.

37. Wczesna poezja Mieczysława Jastruna wobec nieskończonego (zagadnienie redukcji na przykładzie poematu lirycznego "Spotkanie w czasie", [w:] Przekleństwo i harmonia nieskończonego. Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych, red. K. Badowska, Łódź  2014.

38. Światło anamnezy. O utworze Zbigniewa Herberta "Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta", "Filo-Sofija" 2014, nr 4 (I)

39. "Egotyki" Leo Lipskiego - niedokończony dyskurs, "Annales UMCS. Sectio FF Philologiae" 2014, vol. XXXII.

40. Herbertowskie anamnezy, "Literaturoznawstwo" 2014-2015, nr 8-9

41. Dzieło Kazimierza Świegockiego w świetle kategorii "osobowości twórczej" - na przykładzie poematu Morze utracone, "Filo-Sofija" 2015, nr 4 (I)

42. "Tamto dziecko" - Obrazy dzieciństwa w prozie i poezji Mieczysława Jastruna, [w:] Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, pod red. M. Chrobak, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2016.

43. "{...} u progu jakiejś nowej normalności". Dyskursy i strategie polemiczne wobec "poezji przełomu" na łamach "Tygodnika Literackiego" (1990-1991), [w:] Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989-2014, red. M. Kurkiewicz, R. Mielhorski, Bydgoszcz 2016.


Inne publikacje:
* „Pisarzy jest wielu, ale Lipskie tylko jeden” [przedm. i red. szkicu H. Joffe: Kafka z ulicy Bugraszow], „Fraza” 1996, nr 13;
* Płatek stopionego wosku. Debiuty poetyckie 1989-1996 na tle życia młodoliterackiego ostatnich lat, „Odra” 1996, nr 5 [przedr. w: Na własny rachunek];
* „Inne tak” Kazimierza Hoffmana, „Twórczość” 2002, nr 9 [na marginesie Drogą, eseistyka].

Konferencje:
1. Lęk w kulturze i sztuce od XIX do XX wieku (PAP w Słupsku), Ustka 2003;
2. Antynomie wartości, Smardzewice, 2004;
3. Z problemów prozy – powieść o artyście (UMK, AB) Toruń 2004;
4. Prowincja – świat, Europa, Polska (międzynarodowa), Lublin 2005;
5. Święte miejsca w literaturze (UWM), Gietrzwałd 2007;
6. Topika polskiej poezji najnowszej (UŁ), Łódź 2007;
7. Byt, Bóg i świat w twórczości Z. Herberta (UMK), Toruń 2008;
8. Literatura polska w Kanadzie, (UŚ Katowice), Cieszyn 2008;

9. Poznawanie Kazimierza Hoffmana: horyzonty lektury (WSG, Bydgoszcz 2009);

10. Wspólne drogi: Od (nowa) - znowu - na nowo, (UMCS, LTN), Lublin 2011;

11. Genuss und Qual, czyli człowiek w świecie doznań (URz), Rzeszów 2013;

12.Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i w reklamie (AHE, Łódź 2015);

13. Literacko-kulturowe infantylizacje (UP, Kraków 2015);

14. Terra incognita. Łódź literacka do 1939 roku - źródła, osoby, dzieła, instytucje (UŁ, Łódź 2016. 
PRZEWODY:
Magisterium 1992, doktorat 1999, habilitacja 2010.

Od roku 1992 (rok akadem. 1991-1992 asystent stażysta) asystent w Zakładzie Literatury Współczesnej WSP;

od roku 1999 adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej, potem Pracowni Literatury Współczesnej i Pracowni Literatury Polskiej XX wieku Katedry Literatury Polskiej XIX i XX wieku Akademii Bydgoskiej, potem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;

od roku 2011 prof. nadzw. w Katedrze Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI w.).

 

Prowadzone wykłady:
Literatura międzywojenna
Literatura współczesna
Współczesność wobec tradycji literackiej
Motywy literackie we współczesnej kulturze

Współczesne teorie literaturoznawcze

Wykład monograficzny

Proseminarium i seminarium magisterskie


Organizacja działalności naukowej:
- ogólnopolskie sympozjum „Poznawanie Kazimierza Hoffmana: horyzonty lektury” (październik 2009)

- ogólnopolskie sympozjum "Obecna recepcja twórczości Mariana Hemara", (Bydgoszcz 2011)

Autor recenzji  krytycznoliterackich publikowanych m. in. na łamach "Twórczości", "Nowych  Książek", "Kwartalnika Artystycznego", "Przeglądu Artystyczno-Literackiego", "Akcentu", "Sycyny", "Odry".

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz